Service och underhåll

Som brukare av ett medicinskt gassystem förväntar man sig att det alltid skall fungera. Våra servicetjänster fokuserar på förebyggande underhåll. Vår målsättning är att åtgärda anläggningen innan ett eventuellt fel uppstår, och därmed minimera risken för driftsstopp, samtidigt som säkerhet och komfort hålls på högsta nivå.
Målsättningen är att driftansvariga ska kunna inrikta sig på att förbättra 
systemet och inte lägga energi och tid på fel och reparationer.

Kundinformation ser vi som ett viktigt verktyg i vårt arbete och dialogen med våra kunder är av största vikt. Att fortlöpande informera om de serviceåtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa god funktion och säkerhet av anläggningen, anser vi självklart.

Vi ser det som en viktig del i vårt ansvar att i samband med service påpeka fel och brister som vi upptäcker i även på sådan utrustning som inte levererats av Qmt3. För att en anläggning ska vara på topp måste alla komponenter fungera tillsammans och hålla samma höga standard.